We Rise! Class 2022 - 2023

We Rise Banner
Machelle Bio
Maira Bio
Nita Bio
Yanet Bio
Patience Bio
Javier Bio
Maria E. Bio
Eréndira Bio
Ana Elsa Bio
Nelson Bio
Juvelia Bio
Sandra Bio
Yomaris Bio
Martha Bio
Maria T. Bio
David Bio
Erick Bio